Last  Upddate: Saturday, December 15, 2012 06:11:06 PM

HOME

כי לא יחדל אביון מקרב הארץ
השפעת שנת השבע על פערים חברתיים
"Because he did not stop poor of the land"
Effect of seven gaps in
Harry Gruen
harry.gruen48@gmail.com
  1. Harry Gruen

 

Introduction  
Source 1
Verses
Question (1) for review
Verse 4 vs. 11
Source 2
Paupers
Question (2) for review
רצונו של מקום
Source 3
Messiah
Question (3) for review
שיעבוד מלכויות
Source 4
Rabbi Hanina 
Question (4) for review
Happy with his lot
Source 5
Charity
Question (5) for review
"Equality"  "Measures"
  Summary of study
הקדמה 
עסקנו במצוות שמיטת כספים, במסגרתה כללה התורה את החיוב לפתוח את הלב ולגלות רגישות למצבו הכלכלי של האח, של הרֵע.
במערך לימוד זה, ברצוננו להרחיב מעט את היריעה, בעיקר במה שנוגע לכוחות הנפש של היחיד החי בחברה שיש בה פערים חברתיים-כלכליים, בעיקר בעת גאולה וחבלי משיח, כפי שבא הדבר לידי ביטוי בתורה ובדברי חכמינו זל.
Introduction
We were commandments remission of debts, which included a Torah obligation to open their hearts and be sensitive to the economic situation of the brother of evil.
This study array, we would like to expand somewhat the scope, particularly with regard to the individual's mental powers living in societies that social inequality - economic, especially when Moshiach Geula and regions, as was expressed that the Torah and the words of our Sages.
מהלך הלימוד

מקור 1
(א) מִקץ שֶׁבַע שָׁניִם תַּעֲשֶׂה שמיטהִ: 

(ב) וזְהֶ דְּבַר הַשְּׁמִטָּה שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה ידָוֹ אֲשֶׁר ישֶַּׁה בְּרֵעֵהוּ לא יגִּשׂ אֶת רֵעֵהוּ ואְת אָחִיו כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לַה: 

(ג) אֶת הַנּכְָרִי תִּגֹּשׂ ואֲַשֶׁר יהְִיהֶ לְךָ אֶת אָחִיךָ תַּשְׁמֵט ידֶָךָ: 

(ד) אֶפֶס כִּי לֹא יהְִיהֶ בְּךָ אֶבְיוֹן כִּי בָרֵךְ יבְָרֶכְךָ ה בָּאָרֶץ אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נחֲַלָה לְרִשְׁתָּהּ: 

(ה) רַק אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע בְּקוֹל ה אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל הַמִּצְוהָ הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוּךְָ הַיּוֹם: 

(ו) כִּי ה אֱלֹהֶיךָ בֵּרַכְךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָךְ והְַעֲבַטְתָּ גּוֹיםִ רַבִּים ואְַתָּה לֹא תַעֲבֹט וּמָשַׁלְתָּ בְּגוֹיםִ רַבִּים וּבְךָ לֹא ימְִשֹׁלוּ: 

(ז) כִּי יהְִיהֶ בְךָ אֶבְיוֹן
מֵאַחַד אַחֶיךָ בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ בְּאַרְצְךָ אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תְאַמֵּץ אֶת לְבָבְךָ ולְֹא תִקְפֹּץ אֶת ידְָךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן: 

(ח) כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת ידְָךָ לוֹ והְַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יחְֶסַר לוֹ: 

(ט) הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יהְִיהֶ דָבָר עִם לְבָבְךָ בְלִיּעַַל לֵאמֹר קָרְבָה שְׁנתַ הַשֶּׁבַע שְׁנתַ הַשְּׁמִטָּה ורְָעָה עֵינךְָ בְּאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן ולְֹא תִתֵּן לוֹ וקְָרָא עָלֶיךָ אֶל ה והְָיהָ בְךָ חֵטְא: 

(י) נתָוֹן תִּתֵּן לוֹ ולְֹא ירֵַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ כִּי בִּגלְַל הַדָּבָר הַזּהֶ יבְָרֶכְךָ ה אֱלֹהֶיךָ
בְּכָל מַעֲשֶׂךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח ידֶָךָ: 

(יא) כִּי לֹא יחְֶדַּל אֶבְיוֹן מִקֶּרֶב הָאָרֶץ עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוּךְָ לֵאמֹרפָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת ידְָךָ לְאָחִיךָ לַּעֲניִּךֶָ וּלְאֶבְיֹנךְָ בְּאַרְצֶךָ:
דברים טו
Course of study

Source 1
Top
(A) After seven years will
do loan fallow:

(B) which is an omission hanging Moses all six other in his hand, which did not
Vayigash his neighbor and his brother that he called down to her:

(C) the Outlander Go out and which will not drop you to your brother you:

(D) zero that you will not be poor because knee May God bless you in the land which the Lord - Lord your God has given you an inheritance to possess it: 

(
E) only if you listen aloud the Lord - Lord your God preserve to do all this commandment which I command you this day:

(F) that the Lord - Lord your knee when you and Habtt that many nations and you do not Tabt many nations and the Government of evolving not govern: 

(
G) that would be you poor
One brother in one of thy gates in your country which the Lord - Lord your God gave you not harden your heart or your brother you'll hop the pauper:

(H) that the Open will open your hand to him and Habt Tabitno enough missing that will be missed:

(I) Take heed lest you with a wicked heart, saying close of the seventeenth year of omission and bad your eyes and let your brother pauper and called you to God and would you sin:

(J) subject to give him and his companionship so sad because of this that bless the Lord - Lord your God
All Asach and every trade you:

(K) that will not stop poor of the land therefore I command you Lamrfth open your hand to your brother Henich and Lavinc your country:
Things O.
 
 
 
שאלות לעיון
עיין בפרשייה זו ונסה למצוא כמה שיותר ביטויים וגוונים של רגישות ופתיחות אל הזולת.
עיין בפסוק ד. האם ייתכן באמת מצב בו לא יהיו עניים כלל וכלל, האם יתכן כי לא יהיו עניים, ולו במובן
היחסי?
עיין בפסוק יא. כיצד תוסבר הסתירה בין פסוק ד לפסוק זה?
Question (1) for review Top
See this affair and try to find as many expressions and tones of sensitivity and openness to others.
See verse
4. Is really a situation where you may not be poor at all, might not be poor, even in Relative?
See
11 verse. How to be explained the contradiction between verse 4 verse?
מקור 2
כי לא יחדל אביון ולהלן הוא אומר אפס כי לא יהיה בך אביון, כיצד יתקיימו שני כתובים הללו, בזמן
שאתם עושים רצונו של מקום אביונים באחרים, כשאין עושים רצונו של מקום אביונים בכם
ילקוט שמעוני דברים רמז תתצח
Source 2 Top
That did not stop poor and below he says nothing that would not be you poor, how will these two written while
You are doing the will of paupers others, when there doing the will of God you paupers
Yalkut Shimoni things hinted
898.
שאלות לעיון
כיצד מתרץ המדרש את הסתירה בין הפסוקים?
מהי כוונת המדרש באומרו עושים רצונו של מקום, האם לשמירת הלכות שבת, תפילין וכד בלבד או שמא כוונה אחרת?
Question (2) for review Top
How Midrash explains the contradiction between verses?
What is the intention of the midrash saying "do the will of God," is to save the laws of Shabbat, tefillin, etc. alone or
Whether other intention?
מקור 3
אמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. תניא: רבי אלעזר הקפר אומר, לעולם יבקש אדם רחמים על מדה זו, שאם הוא לא בא בא בנו, ואם בנו לא בא בן בנו בא, שנאמר כי בגלל הדבר הזה. תנא דבי רבי ישמעאל, גלגל הוא שחוזר בעולם. אמר רב יוסף, נקיטינן האי צורבא מרבנן לא מיעני. והא קא חזינן דמיעני? אם איתא דמיעני, אהדורי אפתחא לא מיהדר! שבת קנא
Source 3 Top
Samuel said this world is not the days of the messiah but only moves work, said "that did not stop poor of the land". Taught: Rabbi Elazar Kefar say, never ask a man for mercy on this footage, if he did not come his son, if his son did not come to a son coming, said that "because of this." Debbie Tanna Rabbi Ishmael, the wheel is returning to the world. Rav Yosef said, Nkitinn Tzurba Merabanan island is not for real. And whether Ca Hazinn Dmiani? If Aita Dmiani, Ahdori Aftha not Mihdr! Saturday jealous:
שאלות לעיון
כיצד לומד רבי ישמעאל שאין כל שינוי, מלבד שיעבוד מלכויות )=שלטון ישראלי עצמאי(, בין העולם כפי שהוא בזמנו לבין ימות המשיח, מהפסוק שלנו?
מדוע על אדם לבקש רחמים שלא יגיע למידת עניות, יותר מעל כל צרה אחרת?
מה מוסיף רבי ישמעאל על דברי רבי אלעזר הקפר?
כיצד יכול רב יוסף לומר כי אין תלמיד חכם עני, ומה תשובתו לשאלה זו?
מה המיוחד בחיזור על הפתחים שתח לא נוהג כך?
Question (3) for review Top
How Rabbi Ishmael learns that no change, except for work kingdoms) = Israeli rule independently (the world as it is at the time and day of the messiah, our verse?
Why is a person who will ask for mercy poor learning, more than any other trouble?
What adds to the words of Rabbi Ishmael Rabbi Elazar C pr?
How could Rav Yosef said that a poor scholar, and what answer to this question?
What special courtship of openings Talmid Chacham not done so?
מקור 4
והא דתח לא מיעני, רל אינו מחשב עצמו לעני, כי הוא שמח בחלקו ובמיעוטא דמיעוטא שיש לו על דרך ר חנינא בן דוסא די לו בקב חרובין שהיה די לו באמת ונתפייס בזה, ומשוה לא מהדר אפתחים לבקש מזונותיו מבני אדם. ובזה נתקיימו ב המקראות כי לא יחדל אביון מקרב הארץ דייקא שאנו רואים אביונים בארץ אבל אפס כי לא יהיה בך אביון שאדם בעצמו לא יהיה אביון כי יהיה שמח בקב חרובין שלו ואנחנו רואים ומכירים
בעניו ולא חדל אביון מקרב הארץ אבל הוא איננו מרגיש כלל כי לא יהיה בך בעצמך אביון.
חידושי חתם סופר, שבת, שם
Source 4 Top
And whether Dt"h not, like, heaven forbid consider itself is not the poor, because he is happy and Bmiota Dmiota has a way of Rabbi Hanina ben Dosa Hrobin crutch rather it was a really pretty and make up it, and Mso"h compiler Afthim not ask for his food from person. And it existed in the Scripture that did not stop poor of the land Diika we see impoverished country, but nothing that would not be you poor man himself that the poor will not be happy in his Hrobin crutch and we see and know
Poor and needy of the land ceased but he does not feel at all that you yourself will not be a pauper.
Novelty Chatam Sofer, Saturday, where
שאלות לעיון
לפי החתם סופר, מה הם שני הסוגים של אביון? כיצד ניתן להשתמש בחילוק הזה להבחין בין האביון לעני?
מה תשובתו של החתם סופר לסתירה בין הפסוקים?
חשוב: האם תשובתו של החתם סופר מספקת הסבר חדש לתשובת המדרש כאן בזמן שעושים רצונו של מקום וכאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום?
Question (4) for review Top
By the Chatam Sofer, what are the two kinds of "poor"? How this division can be used to distinguish between poor pauper?
What is the response of the Chatam Sofer contradiction between verses?
Important: Do Chatam Sofer's answer provides a new explanation response study "here while doing the will of God, and here while there are the will of God"?
מקור 5
ישוב ארצנו הקדושה בכלל ובנין ירושלים בפרט, צריך להיות במידות שוות, על פי חזל אין בן דוד בא עד שיהיו כל המדות שוות, אין בן דוד בא עד שיהיו כל השערים שקולים. ועל פי שיטת טפף גינאות בדרשת חזל בב עה... יהי שלום בחילך. וכתרגומו: בנכסיך. ואין שלום בר קיימא, רק כשיהיה שלום בנכסך במידות שוות. ובכדי לקיים בזה את כוונת הכתוב: כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו, ועל פי הכתוב בצדקה תיכונני, היינו באופן שווה לכל נפש על פי הכתוב ושמתי משפט לקו וצדקה למשקולת, ועל ישוב ירושלים כבר אמרו חזל ירושלים לא נתחלקה לשבטים, ואין משכירין בתים בירושלים.
קול התור, תשנד, עמ 34
על דרך הפשט: השתוות, היינו שעל כל אחד להשתוות עם הכלל, לא להתנשא, לא להתגדל על אחרים לא בגשם ולא ברוח, וזו כוונת חזל אין בן דוד בא עד שיהיו כל המדות שוות, עד שיהיו כל השערים שקולים שם, עמ 104
Source 5 Top
City our Holy Land in general and Jerusalem in particular building should be of equal size, according to the Sages is not a cousin come until all measurements are equal, there is a cousin come until all gates are equivalent. And guineas Tf"f method Bnei Brak rabbinic sermon Ah ... May peace Foes Shall Wail Tonight. Translation: your net worth. And no lasting peace, only when there is peace Vencsc equal size. And to hold that the intention of the text: All Guy Marry and mountain and hill Isflo, and according to his charity securely established, we were affordable from Scripture and put court line and righteousness the weight, and the city of Jerusalem as our sages said Jerusalem was not divided into tribes, and there Mscirin homes in Jerusalem.
Voice queue, Act, 34
By means literally: equivalence, ie that each match with the rule, not patronize, do not boast about others not rain and the wind, which the sages cousin does not come until all measurements are equal, until all gates are equivalent to p 104th
שאלות לעיון
מה פירוש הביטוי מידות שוות?
האם הכוונה היא לכך שכל ישראל יהיו במעמד כלכלי שווה?
מה תהיה התמונה של החברה בזמן הגאולה לאור המקורות שלמדנו?
Question (5) for review Top
What does the phrase "equal measures"?
Does that mean that all of Israel will be equal economic status?
What will be the image of the company during the redemption light sources we learned?
סיכום הלימוד
התורה מבטיחה שכר לשמירת מצוות שמיטת כספים, לרגישות המתבקשת בין אדם לחברו, במיוחד בהיבט הכלכלי, שאינו קל כלל וכלל. השכר ניתן במימד החברתי-ציבורי, ולא במימד האישי בלבד. התורה קובעת כי בעקבות קיום חברתי של שמיטת כספים, יווצר מצב בו לא יהיו אביונים בעם ישראל. אלא שקביעה זו קשה משני פנים: האחד, האם באמת התורה מתכוונת לכך שיגיעו ימים בהם לא יהיו פערים חברתיים-כלכליים כלל וכלל, ולו באופן יחסי? השני, הלא הכתוב ממשיך ואומר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, וזו נראית על פניו קביעה נצחית!
Summary of study Top
Torah observance salary promise relief funds requested sensitivity between people, especially in economic terms, not easy at all. You can pay the social dimension - public, not only a personal dimension. The Torah states that due to the existence of social relief funds, created a situation in which there will be no impoverished nation of Israel. But this assertion is hard on both faces: one, the Torah really mean it to come a time when there will be no gaps in socio - economic at all, if only relatively? Other non-text goes on to say that he did not stop poor of the land, which seems eternal determination on his face!
Top
המדרש חש בסתירה זו ומבקש ליישב אותה בעיקרון, החוזר על עצמו במקומות רבים, כאן בזמן שעושין רצונו של מקום וכאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום. האם המדרש מתכוון לכך שבזמן שישראל מקיימים את הלכותיה של התורה לא יהיו בו אביונים ובזמן שאין מקיימים את הלכותיה של התורה יש בהם אביונים, והלא בפרשייה זו דובר דווקא על מציאות בה ישראל מקיימים את מצוות שמיטת כספים?
כיצד אפוא נבין את הביטוי לעשות רצונו של מקום בהקשר זה?
מפסוק יא, זה שעורר את הסתירה הנל, לומד רבי ישמעאל כי אף בימות המשיח ימשיך עולם לנהוג כמנהגו, ויישמר המבנה החברתי בו ישנם עשירים וישנם עניים, שהרי התורה קובעת קביעות בעלות ערך טרנס-היסטורי.
Study felt this contradiction and seeks to resolve it basically repeats itself in many places, "Here's desire to get married or make time and space do not here when the will of God." Is the study meant that while Israel fulfill the reign of law will not be a pauper and during that fulfill the reign of law which has impoverished, this affair and non-native than on the reality of Israel and fulfill the mitzvah of remission of debts?
How, then, we understand the phrase "do the will of God" in this context?
Verse k, it caused the contradiction above, Rabbi Ishmael learns that even during the messiah will continue to drive world as usual, and saved the social structure where there are rich and some are poor, since the Torah states trans-value determinations - historic.
Top
רבי אלעזר הקפר לומד מהפסוק הקודם כי יש צורך להתפלל על מידת עניות שלא תבוא עליו, על בנו או על בן בנו. עצם הפניית המבט אל האפשרות להידבק במידה זו, מעוררת את האדם לרגישות ולפתיחות הלב והיד לזולתו. רבי ישמעאל שומע את המחזוריות הזו של עניות-עשירות-עניות-עשירות במילה בגלל
הנשמעת כגלגל, ובעצם רומזת לאדם כי אם הוא לא יפַתח בעצמו רגישות ופתיחות לעני ולאביון, יתכן והגלגל החוזר בעולם יביא אותו, בעל המעמד והאמצעים, לאותו מצב של זולתו העני והאביון...
רב יוסף מעמיק לומר כי מידת עניות לא דבקה בתלמידי חכמים. לשאלתה של הגמ, והלא אנו רגילים לראות תלמידי חכמים עניים, משיב רב יוסף כי כוונתו לכך שמצויים תלמידי חכמים עניים, אך אין הם באים לידי חיזור על הפתחים.
Rabbi Elazar Kefar previous verse learns that there is a need to pray about how poor to come about, the son or grandson. The very reference to the possibility of being infected perspective extent, raises the vulnerability and openness heart and hand to others. Rabbi Ishmael hear this cycle of poverty - rich - poor - rich word "because"
C"glgl heard ", and basically implies that if a person does not answer his own sensitivity and openness broke, wheel circular may bring it to the world, a status and means, the condition of the poor and needy others ...
Rav Yosef depth to say that the degree of poverty has not adhered to Torah scholars. Gemara's question, and we are used to seeing non-scholars poor, Rabbi Yosef replied that he meant that scholars are poor, but they do not come into courting the entrances.
Top
החתם סופר מבאר את ההבדל בין להיות עני לבין לחזר על הפתחים. עלינו להבחין, כך לדברי החתס, בין מצב אובייקטיבי של עניות - הכנסות נמוכות, אמצעים מצומצמים - לבין מצב נפשי סובייקטיבי. ישנו אדם החש כי חסרים לו דברים רבים והוא חסר אמצעים לרוכשם, וישנו אדם שבאמת חסרים לו דברים רבים אך הוא אינו מרגיש כי הם חסרים לו. עני הוא אדם שאובייקטיבית חסר לו, אך הוא אינו מתמקד בחסרונות אלו ודי לו במה שיש לו, על כן אין דבר שיצור בו דחף לצאת ממעגל החיים האישי שלו ולחזר על פתחיהם של אחרים בניסיון להשיג אמצעים כספיים נוספים. אביון הוא אדם תאב, אדם החש כי חסר לו. מבחינה זו אין כל משמעות לשאלה האם יש לו די קיומו או לאו. מי שחש כי חסר לו סוס לרכב עליו,
הוא אביון )כפי שלומדת הסוגייה בכתובות סז מפסוק זה(!!! מה שמחדש רב יוסף הוא שמי שסידר לעצמו סדר עדיפויות ערכי-מוסרי-רוחני, אינו מסוגל למצב של חיזור על הפתחים משום שאין בו תאבה, אין בו אלא מצב אובייקטיבי של עניות, אך די לו במה שיש לו, אפילו בקב חרובין.
Chatam Sofer explains the difference between being poor and begging. We must distinguish, according to the Chatam Sofer, the objective situation of poverty - low income, limited resources - and the subjective mental state. There is a man who feels that he lacks many things and is without means purchased, and there is a person that really lacks many things but he does not feel that they are lacking. Poor is the man lacks objectivity, but he does not focus on these shortcomings Woody him what he has, therefore, not causing a cycle which pushed out his personal life and woo the entrances of others in an attempt to obtain additional financial resources. Poor is a greedy, a man who feels that he lacks. In this respect there is no meaning to the question whether he has enough presence or not. Who felt that he needed a horse to ride on,
Is poor) as studying the issue addresses this verse Sz (! Rav Yosef What is new is that those who arranged his priorities values ​​- moral - spiritual, can not redox state of the openings because there is a desire, nothing but an objective situation of the poor, But it was enough for what he had, even Hrobin crutch.
Top
לאור הגדרתו החדה והנוקבת של החתם סופר, נוכל לגשת מחדש להגדיר את עשיית רצונו של מקום בהקשר שלנו. עשיית רצונו של מקום אינה מצטמצמת לשאלה האם אני מקיים את ההלכה או לא, אלא מתרחבת לשאלה עד כמה אני שמח בחלקי, עד כמה אני קשוב לשאלה מה הקבה מבקש ממני ולא מה אני מבקש ממנו בלבד )כפי שאולי ניתן היה להבין מדברי רבי אלעזר הקפר(, עד כמה הצלחתי לסדר נכונה

את סדר העדיפויות הכן והאמיתי של חיי, עד כמה אני מבין את ההבדל בין עני לבין אביון, היכן מצויים הדגשים של חיי?
In light of the sharp and incisive definition of the Chatam Sofer, we can re-configure access doing the will of God in our context. Doing the will of God is not limited to whether I am fulfilling the law or not, but extends to the question of how I am happy with, as far as I'm attentive to the question of what God wants from me and not what I was asking him only) As you might have understood the words of Rabbi Elazar Kefar (how I managed to get right

Prepare priorities and real life, as far as I understand the difference between the poor and the needy, where are the highlights of my life?
Top
השאלה אם כן אינה האם יכולה החברה למחוק את הפערים החברתיים באופן שכולם יקבלו את אותה משכורת, יגורו בבית זהה, וינהגו במכוניות מאותו סוג. השאלה האמיתית והנוקבת היא האם חברה יכולה להשתחרר מהגאווה וההתנשאות של בעלי האמצעים, האם החברה יכולה להשתחרר מצרכנות שיש בה צרחנות, האם אותם שאין להם אמצעים רבים יכולים להשתחרר מהאביונות, ובעצם שאלת השאלות היא, האם החברה יכולה להתרכז בשאלות הייעוד והייעד ולא בתביעות אגוצנטריות של איסוף, קבלה וצריכה בלתי פוסקת. The question therefore is not whether the company can erase the social gaps in everyone receives the same salary, live in the same house, and drive cars of the same type. The real question and the piercing is whether the company can get the pride and arrogance of the well, the company does not release the consumer that has a screamer, would it not have many means can get poor, and in fact the ultimate question is whether the company can concentrate on questions of purpose and Target and claims self-centeredness of collecting , acceptance and consumption constant. Top
בספר קול התור מדובר על עולם בו יש מידות שוות. ומייד בא ההסבר שאין הכוונה לשוויון חיצוני פורמאלי, אלא לשוויון נפשי-איכותי. שוויון של ההכרה כי אם עשיר אני, יש לי תפקיד ויש לי ייעוד הכולל התייחסות לממון שלי, ואם עני אני, יש לי תפקיד ויש לי ייעוד הכולל התייחסות לכוחות אחרים שלי, ולאו דווקא אלו הממוניים.  Turn sound book is about a world where there are equal measures. And immediately came the explanation does not mean a formal external equality, but equality of mind - quality. Equality of the realization that if I am rich, I have a job and have the overall purpose of my reference to money, and if I am poor, I have a job and have a purpose includes a reference to my other forces, and not necessarily those Hmmoniim. Top
מצוות שמיטת כספים מחנכת אותנו למפות באופן שונה את הפערים הבין-אישיים. במקום לדבר על פערים מעמדיים בהם יש מעלה ומטה, עלינו לדבר על שוּנות בכישרונות ביכולות וממילא בתפקידים.
כך שגם בזמן בו ישנם עניים, ניתן יהיה לומר כי לא יהיה בנו אביון!
לאור דברי קול התור, מסתבר כי בזה תלויה גאולת ישראל והעולם.
Team remission of debts teaches us to map the gaps differently inter - personal. Instead of talking about class differences that have up and down, we talk about the different talents and abilities roles anyway.
So even at a time when there are poor, it can be said that will not be us poor!
, According to the voice queue, it turns out that it depends on the redemption of Israel and the world
.
Top